A/C đang login vào website lưu trữ, gồm tất cả những báo cáo
các bộ phận đã thực hiện trước tháng 02/2017
Lưu ý: Chỉ được xem nội dung, không nên chỉnh sửa hoặc thêm mới.
Server sẽ báo lỗi nếu A/C chỉnh sửa hoặc thêm mới!

Welcome Công ty giày Triệu Phong

Log In